Hỗ trợ chủ tàu và thuyền viên làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong mùa dịch covid-19

07/08/2020

(rfd.gov.vn)-

Để tiếp tục hỗ trợ chủ tàu và thuyền viên làm việc trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong mùa dịch covid-19, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo:

1.  Kể từ ngày 01/8/2020, chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải của thuyền viên đang đảm nhiệm chức danh trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế nếu bị hết hạn thì được tiếp tục sử dụng đến khi thuyền viên được chủ tàu bố trí rời tàu, chấm dứt hợp đồng làm việc trên tàu, nhưng không quá ngày 31/12/2020.

Đối với chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải của thuyền viên không làm việc trên tàu biển hoặc đang đảm nhiệm chức danh trên tàu biển hoạt động tuyến nội địa khi hết hạn thực hiện việc gia hạn bình thường theo quy định hiện hành.

2.  Trường hợp có thuyền viên áp dụng gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo quy định nói trên, chủ tàu, tổ chức quản lý thuyền viên có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến Cục Tần số vô tuyến điện các thông tin liên quan đến chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải của thuyền viên đó, cụ thể: Tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh của thuyền viên, số chứng chỉ, ngày cấp, ngày hết hạn. Báo cáo của chủ tàu, tổ chức quản lý thuyền viên phải được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải hết hạn, đồng thời gửi qua email vào địa chỉ: thuynt87@rfd.gov.vn.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan nghiên cứu, thực hiện.