Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: "Đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện"

(rfd.gov.vn)-