Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, ban hành theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

02/12/2020

(rfd.gov.vn)- Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/12/2020; ngày hết hạn 02/02/2021