• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Linh kiện dự phòng cho hệ thống kiểm soát tần số HF

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Thuê dịch vụ đường truyền

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Bảo trì hệ thống thang máy Thyssen cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm soát triển khai cơ động

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2019

05/09/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW.

Dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa cho tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện.

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2019

05/09/2019

Bảo trì hệ thống đỗ xe tự động cho Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2019

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện

05/09/2019

Linh kiện của hệ thống kiểm soát GEW

Dự án: Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 của Cục Tần số vô tuyến điện

03/09/2019

Linh kiện phục vụ việc sửa chữa các hệ thống kiểm soát

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

28/08/2019

Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo

Dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2019 (đợt 2) của Cục Tần số vô tuyến điện

28/08/2019